Giá Thay đổi Khối lượng.
Định kỳ Một lần.
Định kỳ Một lần.
Cho tất cả tin phát hành trong tương lai Chỉ cho tin phát hành sắp tới Gửi tôi lời nhắc trước 1 ngày giao dịch.
Phương pháp giao.
Cửa sổ bật lên ở trang web.
Thông báo Ứng Dụng Di Động.
Đã thêm vị thế thành công vào:
Khối lượng: 869,200 Giá Mua/Bán: 21,010.0 / 21,145.0 Biên độ trong Ngày: 20,560.0 — 21,145.0.
Tổng quan Hồ sơ Dữ liệu Lịch sử Thành phần chỉ số.
Biểu đồ Trực tuyến Biểu đồ Tương tác.
Phân tích Kỹ thuật Mô hình Nến Đánh Giá Đồng Thuận.
Thảo luận Tâm lý Giao dịch Gần đây Xếp hạng Người dùng.
Tóm tắt Tài chính 6367.
Báo cáo Thu nhập 6367 B.
Cuối Kỳ: 30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019 30/09/2019 Tổng doanh thu 581682 598931 597173 672903 Lợi nhuận gộp 201224 199524 205615 235163 Thu nhập hoạt động 54401 22727 50952 78653 Thu nhập ròng 33105 22707 29510 55407.
Bảng Cân đối Kế toán 6367.
Cuối Kỳ: 30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019 30/09/2019 Tổng tài sản 2958304 2667512 2839246 2723483 Tổng nợ phải trả 1498246 1230657 1344426 1276280 Tổng vốn sở hữu 1460058 1436855 1494820 1447203.
Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ 6367.
Cuối Kỳ: 30/06/2020 31/03/2020 31/12/2019 30/09/2019 Độ Dài Kỳ: 3 Tháng 12 Tháng 9 Tháng 6 Tháng Tiền mặt từ hoạt động kinh doanh 59144 302112 251329 177361 Tiền mặt từ hoạt động đầu tư -33276 -156187 -89596 -58484 Tiền mặt từ hoạt động tài chính 234388 -169933 -69147 -80858 Thay đổi tiền mặt ròng 262867 -46037 83172 15485.
Chúng tôi khuyến khích các bạn đăng bình luận để kết giao với người sử dụng, chia sẻ quan điểm của bạn và đặt câu hỏi cho tác giả và những người khác. Tuy nhiên, để duy trì bài luận ở mức độ cao, chúng tôi đều phải đánh giá và yêu cầu, vì vậy xin vui lòng ghi nhớ những tiêu chí sau:
Làm phong phú cuộc đàm luận Đi vào trọng tâm và đúng hướng. Chỉ đăng những nội dung liên quan đến chủ đề đang được thảo luận. Hãy tôn trọng. Kể cả những ý kiến tiêu cực cũng phải được viết trong khuôn khổ tích cực và ngoại giao. Sử dụng phong cách viết chuẩn. Bao gồm cả dấu chấm câu, chữ hoa và chữ thường. LƯU Ý : Các tin rác và/hoặc thông điệp cùng đường dẫn quảng cáo trong bài bình luận sẽ bị xóa bỏ. Tránh những công kích cá nhân, báng bổ hay vu khống trực tiếp đến tác giả hay một người sử dụng khác. Chỉ cho phép các bình luận bằng Tiếng Việt.